پست های ارسال شده در دی سال 1383

  شناسنامــــــه فروغ فرخزاد فرزند محمد به شماره شناسنامه ۶۷۸ صادره ازبخش ۵ ساکن تهران متولد۱۵/۱۰/۱۳۱۳ ودرگذشته به تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۴۵..! کاری نداريم...چرا که پرنده مردنسيت...! ونميدانم از چه زمان... پرواز ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 0 بازدید