پست های ارسال شده در مهر سال 1383

اينجا....ايستگاه اخر....!

انصراف بی شرمانه ی کودکان.....ازبه دوش کشيدن بارسنگينه بی گناهی.... اشکهای مسموم انتظار.... ياسهای تشنه به عطرياس.... فوران خون ازحجم سنگهای پنهان شده در ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 4 بازدید

با من بيا..تاانتهای تلخ داستان..

اتش ازپروانه ميگذرد... ياپروانه ازاتش... تفاوتی نميکند... مهم پروازی است... که خاطره ی جهان را                                         گرم ميکند...! *********************** به چشمام نگاه کن...اون فرشته ی قشنگ ودوست ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 3 بازدید
  خواهم رفت...خواهم رفت...وچه اهميت دارد..ازکجاوبه کجا...                                                                  تنهابگذاربگريزم...ازين تباهي...ازين بيهوده بازی...ازين تکرارتکراری.. از صدای نفرين بيرحمانه ی شيطان برتبارانسان..خواهم گريخت...                تلاش سپيدکردن ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 2 بازدید