پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

دلم برای اين همه انتظارودلتنگی کوچک است...                                       وفرصت من به اندازه ی..انتخاب مسيريست..قبل ازرسيدن به تقاطع.....!                          واينرابه يادداشته باش... درسرنوشت من...عشق بغض ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 2 بازدید
 عاشقم...عاشق به اتيش کشيدن يه کبريت سوخته...                عاشق  بوسيدن لبهای سرد باد...   عاشق انداختن يه طناب دورگردن گريه های شبونه....                                            عاشق ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 0 بازدید
بسيارنزديک..هراندازه که دور...!                                                              بيش ازين ازدل برون نمی ايد... دلگرمی ازانچه هستيم..       وديگراهميت ندارد..               هرگزخودرابدين سونگشوده ام... زندگی ازان ماست که بزييم ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 2 بازدید